Krátky úvod do islamu


Päť základných pilierov Islamu

Základné články islamskej viery

 

Je možné vysvetliť existenciu vesmíru? Jestvujú presvedčivé objasnenie záhady jeho existencie ?.

   Je všeobecne akceptovateľné, že žiadna rodina nemôže dokonale plniť svoje poslanie bez riadiacej hlavy, že žiadna inštitúcia nemôže dobre fungovať bez schopného riaditeľa a žiaden štát nemôže prosperovať bez kompetentného vedenia na jeho čele. Uvedomujeme si tiež, že nič nevzniká samo od seba a na základe náhody.

Okrem toho nepochybujeme o tom, že vesmír v ktorom žijeme je usporiadaný do najmenších detailov a zotrváva stá tisíce rokov. Odvážime sa však konštatovať, že toto všetko vzniklo neplánovane? Môžeme pripísať existenciu človeka a celého vesmíru čistej náhode?.

Človek predstavuje veľmi drobnú čiastku celkovej mozaiky, ktorá tvorí tento ohromný a obrovský svet. A však, ak je človek schopný vedomého plánovania a dokáže oceniť hodnotu svojho úmyselného konania a neprikladá náhode veľkú významnosť pri tvorení vecí, potom by mal minimálne prepustiť, že precízny chod zložitého vesmíru vrátane jeho vlastnej existencie musí byť založené na vedomom plánovaní.

Tento fakt nás vedie k záveru, že za našou materiálnou existenciou jestvuje tvorivá vôľa a nekonečná sila, ktorá vytvára veci a udržuje ich v sústavnom poriadku. Aby toto všetko bezchybne fungovalo, musí jednoznačne existovať obrovská aktívna sila. Ktorá toto všetko riadi. Prekrásna príroda bola vznikla prácou veľkého Majstra, ktorý vytvára známe a neznáme nádherné veľké diela. Majster, všetkému dáva zmysel a konkrétny účelný zmysel. Značná časť ľudskej populácie nevynímajúc predstaviteľov vedeckej obce verí v prítomnosť a všemohúcnosť Boha (1), Stvoriteľa.

Boh sa nepodobá nikomu a ničomu. Je jedinečný v Jeho atribútoch a vlastnostiach. Boh nie je človek, pretože žiaden smrteľník nemôže stvoriť seba samého. Neprejavuje sa v rôznych podobách a neprevteľuje sa do zvierat alebo rastlín. Nie je možne Ho zobraziť ako modlu, resp. on je Stvoriteľom a Ochrancom a preto sa musí odlišovať od všetkého, čo stvoril a musí byť mocnejší než veci, ktoré stvoril On sám.

     Je veľa ciest a spôsobov, ako spoznať Boha a je mnoho toho, čo by sa o Ňom dalo povedať. Veľké zázraky a divy sveta sú ako otvorená kniha, v ktorej sa môžeme o Ňom  dozvedať. Milostivý Boh nám vždy prichádza na pomoc prostredníctvom vyberaných poslov, ktorých zoslal s Jeho odkazom pre ľudstvo. Boží proroci a zjazvené knihy nám sprostredkujú všetko, čo potrebujeme vedieť o našom Stvoriteľovi. Posolstvo, ktoré predstavuje neskreslenú, úplnú a konečnú podobu tej istej  večnej pravdy o sebestačnosti a zvrchovanosti jedného jediného Boha sa nazýva ISLAM.

Islam predstavuje vieru v jedinosť a nekonečnú moc Boha. Táto viera oslobodzuje človeka od všetkých obáv, strachu, povier a dodáva mu vedomie bezprostrednej existencie Boha všemohúceho. Túto vieru by mal človek vyjadriť a premietnuť do skutkov a konania, pretože len samotné prehlásenie viery nestačí. Viera v Jedného Boha si vyžaduje, aby sme na celé ľudstvo pozerali ako na jednu rodinu, nad ktorou bdie všemohúci Stvoriteľ a Živiteľ.

Islam odmieta teóriu svätých a vyvolených jedincov či národov na základe ich etnického pôvodu alebo spoločenského postavenia. Hodnota človeka sa v islame odvíja predovšetkým od jeho úprimnej viery, pevnosti presvedčenia a zásluh, ktorými prispieva k rozvoju spoločnosti.

Islam nie je nové náboženstvo. Je v podstate tým istým posolstvom a učením, ktoré Boh najvyšší zjavil všetkým svojim prorokom, Adamovi, Noemovi, Abrahámovi, Ismailovi, Izákovi, Dávidovi, Mojžišovi a Ježišovi (mier s nimi). Konečná  a úplná podoba Božieho odkazu bola zjavená poslednému prorokovi Muhammadovi (pokoj a mier s ním).

Korán je posledným zjaveným slovom Božím a základným zdrojom islamského učenia a zákonov. Obsahuje základy viery, piliere morálky, históriu ľudstva, správny spôsob uctievania Boha, poznanie a múdrosť, zaoberá sa vzťahom medzi Stvoriteľom a človekom, vzťahmi medziľudskými, ale aj inými aspektmi. Učenie Koránu je komplexné tvorí pevný základ, na ktorom je možné vybudovať zdravý systém, v sociálnej, politickej, ekonomickej a morálnej oblasti.

Sunna (všeobecne zachovaná tradícia proroka Muhammada), zahrňuje učenie, výroky a činy proroka Muhammada (pokoj a mier s ním). Bola zozbieraná a písomne zachytená jeho najvernejšími spoluúčastníkmi. Sunna vysvetľuje a dopĺňa učenie Koránu a preto má neodmysliteľné významné miesto v islamskom práve.

Päť základných pilierov Islamu

1. Prehlásenie viery (arab. šahada), ktoré vyjadruje vieru muslima, že niet boha okrem Boha jedného jediného a že Muhammad je posol Boží. Uznanie posolstva Muhammada (pokoj a mier s ním), je nevyhnutné. Veriaci muslim by ho mali brať za príklad hodný nasledovania a kráčať po jeho stopách.

2. Modlitba: každý pravý muslim sa modlí k Bohu päťkrát denne. Modlitba oživuje vieru v Boha a mravne človeka posilňuje. Modlitba očisťuje srdce a zabraňuje chybám a zlým skutkom.

3. Zakat: doslovný preklad slova zakat je očista. V praxi to však znamená určitú ročnú finančnú čiastku, ktorú muslim rozdelí tým, ktorým je určená. V Koráne je popísaných osem kategórii ľudí, ktorým Zakat prináleží. Náboženský a duchovný význam zakatu je však hlbší, ako je jej spoločenský a politický dopad.

4. Pôst: Muslimovia cez mesiac Ramadán sa nezriekajú iba jedla, pitia a svojho intímneho života od úsvitu až po západ slnka, ale sa od nich očakáva ,že sa budú vyhýbať zla a rôznym nečistým pohnútkam (čo by samozrejme malo platiť počas celého roka). Pôstny mesiac Ramadán učí láske, úprimnosti, bohabojnosti, trpezlivosti, prehlbuje pocit spolupatričnosti a vytvára zdravé spoločenské vedomie, pevnú vôľu a úctu k všetkým ľudom bez ohľadu na ich majetkové pomery a finančnej postavenie.

5. Púť do Mekky: Je povinná jedenkrát za života muslima, ak je na to pripravený po fyzickej a finančnej stránke. Púť je najväčším zhromaždením veriacich, kedy sa stretávajú muslimovia zo všetkých kútov sveta vrátane Európy a Ameriky. Púť predstavuje pre muslimov jedinečnú príležitosť, aby sa navzájom spoznávali, prediskutovali svoje problémy, vymenili svoje názory a pohľady na aktuality a udalosti, ktoré sa na tomto svete odohrávajú. Počas púte sa upevňuje bratstvo medzi muslimami z rôznych oblastí sveta. Všetci muslimovia sú si pred Bohom rovní. Počas pute do Mekky sa naplno prejaví jednota, bratstvo a rovnosť všetkých muslimov.

Základné články islamskej viery

1.Viera v jedného jediného, nedeliteľného Boha najvyššieho a večného, sebestačného, milosrdného, milostivého, Stvoriteľa a Živiteľa, ktorý nikoho nesplodil a nebol nikým splodený a ktorému sa nik nepodobá a nevyrovná.

2. Viera v poslov Božích, ktorí nám sprostredkovali jeho odkaz. Korán uvádza mená niekoľkých z nich. Prorok Muhammad (pokoj a mier s ním) je posledným Božím prorokom zoslaným pre celé ľudstvo.

3. Viera vo všetky pôvodné nebeské knihy. Pre muslima sú zjavené Knihy, ako svetlo, ktoré proroci prijali, aby ukázali svojim národom správnu a bezpečnú cestu k Bohu. V Koráne sa zmieňuje o Abrahámovej, Mojžišovej, Dávidovej a Ježišovej knihe (pokoj a mier s nimi), avšak dávno pred zjavením Koránu Muhammadovi niektoré z týchto kníh sa úplne stratili alebo pomenili. Jediná autentická a úplná Kniha, ktorú v jej pôvodnej podobe dnes máme je svätý Korán. Korán sa zachoval v tej istej podobe v akej bol zvestovaný prorokovi Muhammadovi (pokoj a mier s ním), pretože sa priebežne v momente jeho zvestovania zapisoval do niekoľkých exemplárov, ktoré boli dôkladne a bezpečne uložené.

    4. Viera v Božích anjelov. Anjeli sú bytosti čisté, duchovné stvorené zo svetla. Tieto stvorenia nepotrebujú ani jesť, ani piť, či spať. Sú poddanými sluhami Božími, ktorým Boh zveril určité úlohy. Anjeli trávia svoje dni a noci uctievaním, spomínaním a velebením Boha.

5. Viera v Súdny deň, pretože tento svet je pominuteľný a jedného dňa sa skončí. súčasťou viery v Súdny deň je aj viera v zmŕtvychvstania. V tento Deň všetci ľudia predstúpia pred svojho Pána, aby zodpovedali za svoje konanie na tejto zemi.  Tí, ktorí konali dobro, budú štedro odmenení a vstúpia do raja. Avšak tí, ktorí zlé skutky konali, budú potrestaní ohňom pekelným.

6. Viera v osud, dobrý, ale aj zlý, ktorý Bohom predurčil všetkým stvoreniam Svojou znalosťou známeho a neznámeho a Svojou obrovskou múdrosťou. Muslim verí v nekonečnú Božiu múdrosť v Jeho moc predurčiť a uskutočniť predurčené.

 „Proklamovaná viera bez úprimnosti a hmatateľného konania, je smrteľným zásahom pre islam. Viera bez praktického využitia stráca svoju životnosť a hnaciu silu.“

To je islam "Správna cesta života pozemského i života posmrtného"

 

(1)Alláh výraz (po slovensky Boh), ktorý pochádza z arabčiny a je vlastné resp. práve meno Boha. Muslimovia dávajú prednosť tomu výrazu pred inými termínmi, ale to vôbec neznamená, že sa jedná o vlastného Boha Arabov a muslimov, ako sa to často zle interpretuje!.

 

Zostavil: M.S. Hasna

 

Súvisiace články: 

 

 

© Všetky práva sú vyhradené pre www.islamweb.sk